ระบบจองใช้ห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบจองใช้ห้องออนไลน์

พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565  

หน่วยงาน/ห้อง

ปฏิทินการใช้ห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer lab)